PRAVIDLA LOVU

DOBA HÁJENÍ JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ RYB

1. Od 1. ledna do 15. června jsou hájeny tyto druhy ryb: candát obecný

    Od 1. října do 15. dubna jsou hájeny tyto druhy ryb: pstruh potoční, lipan   podhorní.

2. V zájmu hájení po vysazení může majitel stanovit zákaz lovu ryb v revíru

3. Celoročně jsou hájeny barevné formy kapra (koi - kapr,) jeseteři, okoun říční, okounek pstruhový, mník jednovousý a dále všichni       zákonem chránění vodní živočichové.

ZÁKAZ PŘIVLASTŇOVÁNÍ RYB NEDOSAHUJÍCÍCH NEJMENŠÍ STANOVENÉ DÉLKY A PŘESAHUJÍCÍCH MAXIMÁLNÍ POVOLENOU DÉLKU

druh lovná míra minimální lovná míra maximální
pstruh duhový 28 cm 45 cm
pstruh obecný 30 cm            45 cm
candát obecný 50 cm 65 cm
lipan podhorní 40 cm  
siven americký 28 cm 45 cm

CHOVÁNÍ PŘI LOVU

           1. Každý kdo loví ryby, je povinen na místě udržovat pořádek.

Je zakázáno ponechávat odpadky na břehu a nebo je odhazovat do vody.

2. Mít dostatečně velký podběrák tak, aby při podebrání byla celá ryba v síťce.

3. Zakazuje se jakékoliv poškozování vodních staveb a břehového opevnění

4. Rybář je povinen poskytovat majiteli a kontrolním orgánům - rybářská stráž, policie ČR účinnou pomoc a podporu při kontrolní činnosti .

ZAKÁZANÉ ZPŮSOBY LOVU A VNADĚNÍ

1. Je zakázáno k lovu požívat prostředků výbušných, látek otravných a omamných, jakýchkoliv bodců, lapaček, udic bez prutů. Je zakázáno střílet ryby, lovit je do rukou a do ok. Je zakázáno podsekávání ryb.

2. Je zakázáno používat za nástrahu mrtvé rybky, červy, žížaly a veškeré živočichy.

3. Je zakázáno označování lovného místa.

4. Platí zde přísný zákaz na položenou, plavanou a všechny ostatní formy rybaření krom muškaření a vláčení.

5. Při muškaření je zakázán lov na více než jednu mušku.

6. Při vláčení je zakázán lov na dvojháčky či trojháčky

POVOLENÉ ZPŮSOBY LOVU RYB A VNADĚNÍ

PŘI VŠECH ZPŮSOBECH LOVU JE POVOLENO POUŽÍVAT POUZE  JEDNOHÁČKY BEZ PROTIHROTU!

1. Při přívlači je dovoleno lovit jen jedním prutem. Při přívlači se smí lovit jen s jednou nástrahou. Tato může být vybavena jen jedním jednoháčkem bez protihrotu.

2. Při muškaření je dovoleno lovit jen jedním prutem, smí být použit muškařský prut, muškařský naviják a muškařská šňůra podle běžných zvyklostí. Jako nástrahy smí být použita jen umělá mušky.

3. Při lovu musí mít rybář vyprošťovač háčků (peán, pinzetu nebo klíšťky), míru pro zjištění délky ponechaných ryb, podběrák dostatečně velký tak, aby při podebrání byla celá ryba v síťce, oka podběráku musí být malá, aby se ploutve nezamotávaly do sakoviny (tím, že se ryba zamotá do sakoviny, tak se poškodí), vlastní vezírek, ve kterém ponechané ryby přechovává.

4. Zdolaná ryba, kterou si lovící nemíní či nechce ponechat musí být vypnuta z háčku ve vodě, bez zbytečného pokládání na břeh a jiného poškozování.

5. Lov bellyboatu je povolen.

6. Zavážení nástrah není povoleno.

DOCHÁZKA K VODĚ, POČET A MNOŽSTVÍ ÚLOVKŮ A JEJICH EVIDENCE

1. Každý lovec ryb musí mít u sebe platnou povolenku a doklad totožnosti. povolenka je nepřenosná a platí pro jednu osobu.

2. Před započetím rybolovu je lovící povinen nesmazatelným způsobem zapsat do záznamu datum. Lov bez označení této povinnosti se považuje za pytláctví. Povinnost platí v plném rozsahu i pro držitele jednodenní povolenky.

3. Limit na celoroční povolenku je  20 ks lososovite ryby(siven, pstruh) a maximálně 10 ks candáta.  Po naplnění ročního limitu povolenky, končí její platnost a držitel je povinen ji odvzdat do 15-ti dnů.

4. Držitel víkendové povolenky (2 dny) je oprávněn si ponechat nejvýše 4 ks lososovité ryby nebo 2 ks candáta. Po naplnění limitu povolenky je lovící povinen lov ukončit, ale má možnost zakoupit si další povolenku. Víkendové povolení k lovu v sobě zahrnuje ubytování v chatce hned vedle lovného místa.

5. Držitel povolenky na 10 docházek (10 dní) je oprávněn si ponechat 10 ks losovite ryby nebo 7 ks candáta.  Po naplnění limitu povolenky je lovící povinen lov ukončit, ale má možnost zakoupit si další povolenku.

6. Na jednu denní povolenku si lze ponechat 2 ks lososovité ryby nebo 1 ks candáta. Po naplnění denního limitu je lovící povinen lov ukončit, ale má možnost zakoupit si další povolenku.

7. Při úlovku a ponechání si ryby, která má stanovné míry a denní limit je lovec povinen tuto skutečnost zapsat ihned do záznamu s označením druhu a délky ryby (cm). Ponechaná ryba musí být zapsána do záznamu o úlovcích ještě dříve, než lovící pokračuje v lovu. Počet ostatních ryb, které si rybář ponechal je povinen zapsat do záznamu před odchodem od vody tj. po skončení lovu. Nedosáhne-li rybář úlovku je povinen si příslušný záznam proškrtnout.

8. Vyplněný záznam o úlovcích musí držitel povolenky vhodit do příslušně schránky, která je umístěna v místě rybolovu a to i když oprávněný během platnosti povolenky nelovil nebo nedocílil žádného úlovku.

 UCHOVÁVÁNÍ ULOVENÝCH RYB A ZACHÁZENÍ S NIMI

1. Ryba, která byla vytažena na břeh, podebrána, poškozena příliš hlubokým zaseknutím nástrahy, stiskem, nebo jinak, nesmí být puštěna zpět, lovící je povinen si tuto ponechat, přičemž se mu započítává do denního limitu.

2. Je zakázáno upevňovat ryby provlečením za skřele nebo jiným nešetrným způsobem ji přivazovat, případně nechat nezabité ryby uhynout.

3. Při vylovení ryby na břeh je rybář povinen zacházet s ní šetrně. Je nutno použít podběrák.

4. Ryby, které nedosahují stanovené min. míry nebo přesahují stanovenou max. míru musejí být šetrně vráceny do vody. Uvolňujeme je pokud možno ve vodě bez zbytečné manipulace na břehu.

7. Je zakázáno přechovávat ve vezírku ryby ulovené na jiných revírech nebo jiného rybáře.

8. Není dovoleno darovat rybu přímo u vody.

9. Jakékoliv opracování ulovených ryb je povoleno po ukončení lovu a pouze na místě tomu určeném

· porcovací stůl  – vždy po sobě ukliďte

· pokud bude rybář přistižen, že rybu kuchá u vody, bude mu odebrána povolenka

SANKCE

Lovící je povinen se podrobit kontrole na vyzvání pracovníků zmocněných majitelem a rybářské stráži a to včetně zavazadel.

1. Nedodržení kterékoliv části tohoto rybářského řádu bude řešeno podle závažnosti přestupku i odebráním povolenky.

2. Rybářům, kterým byla odebrána povolenka, již nebude nová vydána.

3. Vjezd motorových vozidel do míst, kde je to zakázáno, bude trestán odebráním povolenky k lovu.

4. Odebráním povolenky k lovu bude taktéž trestán lov bez zápisu do záznamu o úlovcích (datum, počet ponechaných ryb...).
Jakékoliv vážnější porušení výše uvedených zásad bude mít za následek odebrání povolenky a okamžitou ztrátu všech práv k rybolovu v revíru.